Plus Minus Code

HỌC +|- CODE THẾ NÀO

Giải mã cảm xúc • Phân biệt Cộng (+) & Trừ (-)
Cân bằng EQ và IQ • Lập lại mã cảm xúc mới

MÃ NGUỒN CUỘC SỐNG

Mối quan hệ tốt hơn • Lựa chọn cho đời sống
Người lãnh đạo giỏi • Ra quyết định đúng đắn

ĐIỂM CỘNG (+)

Phẩm chất • Thế mạnh • Mặt tích cực

ĐIỂM TRỪ (-)

Biến dạng • Điểm yếu • Mặt tiêu cực

TÍNH XU HƯỚNG

Sự pha trộn của cả Plus (+) và Minus (-)

GIỚI THIỆU

Để hiểu mã nguồn cuộc sống, chúng ta cần giải mã cả Cộng (+) và Trừ (-)

Plus minus code
Chọn khóa học
+|- CODE Discovery Tự học +|- Code
Học +|- CODE cùng MYEQ Facilitator
805,000 VND -15% 4,600,000 VND -50% 9,200,000 VND -50%
685,000 VND 2,300,000 VND 4,600,000 VND
Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Ngôn ngữ
Thời gian học 3 tháng 2 năm 2 năm
Số lượng 3 tập phim 26 tập phim 26 tập phim
Thời lượng ~ 1 giờ 18 phút ~ 20 giờ ~ 20 giờ + 11 giờ khai vấn
Bài tập online 12 EQ test 104 EQ test 104 EQ test
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online: 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD)
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator
3 buổi x 30 phút (90 phút) (giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000 VND 700,000 VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000 VND 1,400,000 VND 1,400,000
+|- CODE Discovery

USD 35

VND 805,000

Ngôn ngữ
Thời gian học 3 tháng
Số lượng 3 tập phim
Thời lượng ~ 1 giờ 18 phút
Bài tập online 12 EQ test
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online (tối đa 20 students) 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD)
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator 3 buổi x 30 phút (90 phút) (giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator
(tùy chọn)
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000
Tự học +|- CODE

USD 200

VND 4,600,000

Ngôn ngữ
Thời gian học 2 năm
Số lượng 26 tập phim
Thời lượng ~ 1 giờ 18 phút
Bài tập online 104 EQ test
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu các phương diện cảm xúc
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online (tối đa 20 students) 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD)
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator 3 buổi x 30 phút (90 phút)(giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator (tùy chọn)
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000
Học +|- CODE cùng MYEQ Facilitator

USD 400

VND 9,200,000

Ngôn ngữ
Thời gian học 2 năm
Số lượng 26 tập phim
Thời lượng ~ 20 giờ + 11 giờ khai vấn
Bài tập online 104 EQ test
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu các phương diện cảm xúc
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online (tối đa 20 students) 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD))
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator 3 buổi x 30 phút (90 phút) (giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator (tùy chọn)
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000
Dreamer One
Choose your plan

Dreamer One
Knowledge

USD 1,000

VND 13,570,000

Dreamer One
for teenagers 9-13 years old

USD 590

VND 13,570,000

Languages
Duration 1-year class 1-year class 1-year class
Number of Episode 30 15 15
Length of study Up to 90 hours
(Online class + evaluation + seminar)
Up to 90 hours
(Online class + evaluation + seminar)
Up to 90 hours
(Online class + evaluation + seminar)
Topics of life 30 topics every years 15 topics every years 15 topics every years
Personal research revised by a professor and expert No 15 Assignments with revision 15 Assignments with revision
Year Online Seminar
Knowledge of Symbolic Language
Knowledge of Dreams Signs Symbol Interpretation
Online recognation 1 year ?
Online Certificate 3 years complete
Session option
Start January 2022
Start May 2022
Individual Consultation with myEQ Facilitator
(optional extra fee)
Section of 30 minutes VND 300,00 VND 300,000 VND 300,000
Section of 60 minutes VND 600,00 VND 600,00 VND 600,000
Education program on 3 years
FIRST YEAR THEME: A Life has to be built
SECOND YEAR THEME: My inner world... Where everything starts
THIRD YEAR THEME: It's possible to make my dreams come true
FIRST YEAR THEME: The cycles of life... and death
SECOND YEAR THEME: Learning to manage the negative
THIRD YEAR THEME: How to succeed in your adult life
+|- CODE Discovery

USD 35

VND 805,000

Ngôn ngữ
Thời gian học 3 tháng
Số lượng 3 tập phim
Thời lượng ~ 1 giờ 18 phút
Bài tập online 12 EQ test
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online (tối đa 20 students) 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD)
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator 3 buổi x 30 phút (90 phút) (giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator
(tùy chọn)
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000
Tự học +|- CODE

USD 200

VND 4,600,000

Ngôn ngữ
Thời gian học 2 năm
Số lượng 26 tập phim
Thời lượng ~ 1 giờ 18 phút
Bài tập online 104 EQ test
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu các phương diện cảm xúc
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online (tối đa 20 students) 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD)
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator 3 buổi x 30 phút (90 phút)(giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator (tùy chọn)
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000
Học +|- CODE cùng MYEQ Facilitator

USD 400

VND 9,200,000

Ngôn ngữ
Thời gian học 2 năm
Số lượng 26 tập phim
Thời lượng ~ 20 giờ + 11 giờ khai vấn
Bài tập online 104 EQ test
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu các phương diện cảm xúc
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online (tối đa 20 students) 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD))
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator 3 buổi x 30 phút (90 phút) (giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator (tùy chọn)
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000
  • Đăng ký
Quên mật khẩu? Hãy nhập tên tài khoản hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được link để khởi tạo mật khẩu mới