+|- CODE Discovery

 • Ngôn ngữ: Anh, Pháp, Việt
 • 3 tháng 3 tháng
 • Số lượng: 3 tập phim (chọn 3/26 tập phim)
 • Thời lượng: ~ 1 giờ 18 phút
 • Bài tập online: 12 EQ test (gồm Kết quả học tập)
 • Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu các phương diện cảm xúc
 • Ngôn ngữ: Anh, Pháp, Việt
 • 3 tháng 3 tháng
 • Số lượng: 3 tập phim (chọn 3/26 tập phim)
 • Thời lượng: ~ 1 giờ 18 phút
 • Bài tập online: 12 EQ test (gồm Kết quả học tập)
 • Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu các phương diện cảm xúc
Plus minus code
Chọn khóa học
+|- CODE Discovery Tự học +|- Code
Học +|- CODE cùng MYEQ Facilitator
805,000 VND -15% 4,600,000 VND -50% 9,200,000 VND -50%
685,000 VND 2,300,000 VND 4,600,000 VND
Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Ngôn ngữ
Thời gian học 3 tháng 2 năm 2 năm
Số lượng 3 tập phim 26 tập phim 26 tập phim
Thời lượng ~ 1 giờ 18 phút ~ 20 giờ ~ 20 giờ + 11 giờ khai vấn
Bài tập online 12 EQ test 104 EQ test 104 EQ test
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online: 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD)
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator
3 buổi x 30 phút (90 phút) (giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000 VND 700,000 VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000 VND 1,400,000 VND 1,400,000
+|- CODE Discovery

USD 35

VND 805,000

Ngôn ngữ
Thời gian học 3 tháng
Số lượng 3 tập phim
Thời lượng ~ 1 giờ 18 phút
Bài tập online 12 EQ test
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online (tối đa 20 students) 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD)
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator 3 buổi x 30 phút (90 phút) (giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator
(tùy chọn)
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000
Tự học +|- CODE

USD 200

VND 4,600,000

Ngôn ngữ
Thời gian học 2 năm
Số lượng 26 tập phim
Thời lượng ~ 1 giờ 18 phút
Bài tập online 104 EQ test
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu các phương diện cảm xúc
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online (tối đa 20 students) 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD)
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator 3 buổi x 30 phút (90 phút)(giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator (tùy chọn)
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000
Học +|- CODE cùng MYEQ Facilitator

USD 400

VND 9,200,000

Ngôn ngữ
Thời gian học 2 năm
Số lượng 26 tập phim
Thời lượng ~ 20 giờ + 11 giờ khai vấn
Bài tập online 104 EQ test
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Đáp án và Giải thích chi tiết giúp hiểu sâu các phương diện cảm xúc
Kết quả học tập
Giấy Chứng nhận tham dự khóa học
Học nhóm online (tối đa 20 students) 10 buổi x 60 phút (600 phút) (giá trị 110 USD))
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator 3 buổi x 30 phút (90 phút) (giá trị 90 USD)
Hoạt động rèn luyện EQ sinh động sau mỗi lớp học
Ngôn ngữ & khóa học hiện tại
Khóa học 1
Khóa học 2
Tư vấn 1:1 cùng MYEQ Facilitator (tùy chọn)
Thời lượng 30 phút (Phí tư vấn 30 USD) VND 700,000
Thời lượng 60 phút (Phí tư vấn 60 USD) VND 1,400,000
 • Đăng ký
Quên mật khẩu? Hãy nhập tên tài khoản hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được link để khởi tạo mật khẩu mới